Inventarisatie roerend patrimonium

Een inventaris van roerend patrimonium geeft een duidelijk overzicht van de collectie. Deze inventaris omvat een foto van het object, een beschrijving, datering, afmetingen, conservatietoestand en de locatie. Mogelijk worden ook andere aanvullende historische gegevens toegevoegd.

Het roerend patrimonium wordt ter plaatse gefotografeerd en ter plaatse wordt een korte beschrijving van de objecten gemaakt aan de hand van de parameters, die in de definitieve inventaris moeten worden opgenomen.

In de archieven en bibliotheken worden historische bronnen opgezocht om de objecten in hun historische context te duiden en om de bouwgeschiedenis van de kerk en parochie samen te stellen.

Om een uitgebreide beschrijving van een aantal objecten te kunnen opstellen zal een meer diepgaand historisch onderzoek worden uitgevoerd. Per fiche wordt de overeenstemmende foto naast de beschrijving geplaatst.

 

 

Inventarisatie Inventarisatie2

Inventarisatie roerend erfgoed-Sint-Martinuskerk te Berg

Inventarisatie roerend erfgoed - Parochiekerk Sint-Gertrudis,Riksingen

 

 

Inventarisatie onroerend patrimonium

 

Overzicht van bestaande bronnen en literatuur: Er wordt een beredeneerde lijst opgesteld van alle bestaande gepubliceerde en niet-gepubliceerde inventarissen en van de belangrijkste archivalische, cartografische en fotografische bronnen en werken die informatie bevatten over het bouwkundig erfgoed. Een kritische synthesenota sluit dit onderdeel van de inventaris af.

Beschrijving van het waardevol beschermd en niet-beschermd bouwkundig erfgoed: Er wordt op systematische wijze, straat per straat, een onderzoek uitgevoerd naar het bestaande waardevolle bouwkundig erfgoed op het grondgebied.

De standaardbeschrijvingen zoals gehanteerd door de cel Onroerend erfgoed van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden bij de inventarisatie als leidraad gebruikt. Deze standaardbeschrijvingen worden gewijzigd of aangevuld naargelang de deskundige dit nodig acht.

Aan elke beschrijving worden één of meerdere actuele, representatieve foto’s van het gebouw toegevoegd. Bij de inventarisatie worden, naast de uitwendige bouwkenmerken, waar mogelijk en van belang, ook interieurensembles of –elementen besproken. Bij elk gebouw worden relevante bouwdossiers – indien gekend – nauwkeurig vermeld. Wanneer twee of meerdere gebouwen samen een waardevol of opmerkelijk geheel vormen, wordt dit in het geheel van de inventaris opgenomen en beschreven. Belangrijke parken, tuinen en andere landschapselementen die op één of andere manier met een bepaald gebouw of een reeks van gebouwen verbonden zijn worden vermeld.

Elk afzonderlijk item in de inventaris krijgt een gemotiveerde waardebepaling mee die het belang van het gebouw voor de lokale en bovenlokale gemeenschap aangeeft.
Copyright © 2014. All Rights Reserved.